Sunday, July 14

Tag: Real_bhagavad_gita_tamil

பகவத் கீதை – 2.60

Uncategorized
யததோ ஹ்யபி கௌந்தேயபுருஷஸ்ய விபஷ் சித:இந்த்ரியாணி ப்ரமாதீனிஹரந்தி ப்ரஸபம் மன: Synonyms:யதத: — முயற்சி செய்கையில்; ஹி — நிச்சயமாக; அபி — இருந்தும்கூட; கௌந்தேய — குந்தியின் மகனே; புருஷஸ்ய — மனிதனின்; விபஷ்சித: — பகுத்தறிவு நிறைந்த; இந்த்ரியாணி — புலன்கள்; ப்ரமாதீனி — கிளர்ச்சியுட்டும்; ஹரந்தி — பலவந்தமாக; ப்ரஸபம் — வலுக்கட்டாயமாக; மன: — மனதை. Translation:அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும், பலவந்தமாக இழுத்துச் செல்லுமளவிற்குப் புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததுமாகும். Purport:கற்றறிந்த முனிவர்கள், தத்துவவாதிகள், ஆன்மீகவாதிகள் என்று பலரும் புலன்களை வெற்றி கொள்ள முயற்சி செய்கின்றனர். ஆனால் தங்களது முயற்சிகளுக்கு மத்தியிலும், மனக் கிளர்ச்சியின் காரணமாக, இவர்களில் மிகச்சிறந்தவர்களும் பௌதிகப் புலனின்பத்திற்கு இரையாகி விடுகின்றனர். கடுமையான தவத்தையும் யோகப...

பகவத் கீதை – 12.13,14

Uncategorized
அத்வேஷ்டா ஸர்வ–பூதானாம்மைத்ர: கருண ஏவ சநிர்மமோ நிரஹங்கார:ஸம-து:க-ஸுக: க்ஷமீஸந்துஷ்ட: ஸததம் யோகீயதாத்மா த்ருட நிஷ்சய :மய்-யர்பித–மனோ–புத்திர்யோ மத்-பக்த: ஸ மே ப்ரிய: வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம்அத்வேஷ்டா—பொறாமையற்ற; ஸர்வ–பூதானாம்—எல்லா உயிர்களிடத்திலும்; மைத்ர:—நட்புடன்; கருண:—அன்புடன்; ஏவ—நிச்சயமாக; ச—மேலும்; நிர்மம:—உரிமையாளர் என்ற உணர்வின்றி; நிரஹங்கார:—அஹங்காரம் இன்றி; ஸம—சமமாக; து:க—துன்பத்திலும்; ஸுக:—இன்பத்திலும்; க்ஷமீ—மன்னித்து; ஸந்துஷ்ட:—திருப்தியுடன்; ஸததம்—எப்போதும்; யோகீ—பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளவன்; யத-ஆத்மா—சுய கட்டுப்பாடு; த்ருட-நிஷ்சய—உறுதியுடன்; மயி—என் மீது; அர்பித—ஈடுபடுத்தி; மன—மனதை; புத்தி:—புத்தியுடன்; ய:— எவனொருவன்; மத்-பக்த:—எனது பக்தன்; ஸ:—அவன்; மே—எனக்கு; ப்ரிய:—பிரியமானவன். மொழிபெயர்ப்புஎவனொருவன், பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, த...

பகவத் கீதை – 11.44

Uncategorized
தஸ்மாத் ப்ரணம்ய ப்ரணிதாய காயம்ப்ரஸாத யே த்வாம் அஹம் ஈஷம் ஈட்யம்பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகே வ ஸக்யு:ப்ரிய: ப்ரியாயார்ஹஸி தேவ ஸோடும்வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் தஸ்மாத்—எனவே; ப்ரணம்ய—வணக்கங்களை சமர்பிக்க; ப்ரணிதாய—கீழே விழுந்து; காயம்—உடல்; ப்ரஸாதயே—கருணையை வேண்டி; த்வாம்—உம்மிடம்; அஹம்—நான்; ஈஷம்—பரம புருஷரிடம்; ஈட்யம்—வந்தனைக்குரிய; பிதா இவ—தந்தையைப் போன்று; புத்ரஸ்ய—மகனுடன்; ஸகா இவ—நண்பனைப் போன்று; ஸக்யு:—நண்பனிடம்; ப்ரிய:—பிரியமானவன்; ப்ரியாயா:—பிரியமானவளிடம்; அர்ஹஸி—தாங்கள்; தேவ—என் இறைவனே; ஸோடும்—பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மொழிபெயர்ப்புஒவ்வோர் உயிர்வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரம புருஷர் நீரே. எனவே, நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும், நண்பன் நண்பனுடைய குற்றங்களையும், கணவன் மனையினுடைய க...

பகவத் கீதை – 5.22

Uncategorized
யே ஹி ஸம்ஸ்பர்ஷ-ஜா போகாது: க-யோனய ஏவ தேஆத்-யந்தவந்த: கௌந்தேயந தேஷு ரமதே புத: Synonyms: யே — அவர்கள்; ஹி — நிச்சயமாக; ஸம்ஸ்பர்ஷ-ஜா — ஜடப் புலன்களின் தொடர்பினால்; போகா — இன்பம்; து: க — இன்பம்; யோனய: — மூலமான; ஏவ — நிச்சயமாக; தே — அவை; ஆதி — முதல்; அந்த — முடிவு; வந்த: — உட்பட்டவை; கௌந்தேய — குந்தியின் மகனே; ந — என்றுமில்லை; தேஷு — அவற்றில்; ரமதே — மகிழ்வடைவது; புத: — புத்தியுடையோர். Translation:ஜடப் புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம், துன்பங்களுக்குக் காரணமாக இருப்பதால், அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால், அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சியடைவதில்லை. Purport: பௌதிக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதிக புலனின்பங்கள், தற்காலிகமானதாகும். ஏனெனில், உடலே தற்காலிக மானதுதானே. முக்தி பெற்ற ஆத்மா நிலையற்ற எதிலும...

பகவத் கீதை – 3.43

Uncategorized
ஏவம் புத்தே: பரம் புத்த்வாஸம்ஸ்தப் யாத்மானம் ஆத்மனாஜஹி ஷத்ரும் மஹா-பாஹோகாம-ரூபம் துராஸதம் Synonyms:ஏவம் — இவ்வாறு; புத்தே: — புத்தியை விட; பரம் — உயர்ந்தவை; புத்த்வா — அறிந்து; ஸம்ஸ்தப்ய — நிலைநிறுத்தி; ஆத்மானம் — மனம்; ஆத்மனா — தெளிவான புத்தியினால்; ஜஹி — வெற்றிக்கொள்; ஷத்ரும் — எதிரி; மஹா-பாஹோ — பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே; காம-ரூபம் — காமத்தின் உருவிலுள்ள; துராஸதம் — வெல்ல முடியாத. Translation:இவ்வாறாக, ஜடப் புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் (கிருஷ்ண உணர்வினால்) மனதை உறுதிப்படுத்தி, காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றிக் கொள்ள வேண்டும். Purport:கீதையின் இந்த மூன்றாம் அத்தியாயம், உருவற்ற சூன்யத்தை இறுதி இலட்சியமாகக் கொள்ளாமல், தான் பரம பு...

பகவத் கீதை – 3.41

Uncategorized
தஸ்மாத் த்வம் இந்த்ரியாண்-யாதௌநியம்ய பரதர்ஷபபாப்மானம் ப்ரஜஹி ஹ்யேனம்க்ஞான-விக்ஞான-நாஷனம் Synonyms:தஸ்மாத் — எனவே; த்வம் — நீ; இந்த்ரியாணி — புலன்கள்; ஆதௌ — ஆரம்பத்தில்; நியம்ய — ஒழுங்குபடுத்தி; பரத-ருஷப — பரத குலத்தோரில் தலைசிறந்தவனே; பாப்மானம் — பாவத்தின் பெரும் சின்னம்; ப்ரஜஹி — களைந்துவிடு; ஹி — நிச்சயமாக; ஏனம் — இந்த; க்ஞான — அறிவின்; விக்ஞான — தூய ஆத்மாவின் விஞ்ஞானத்தையும்; நாஷனம் — அழிப்பவர். Translation:எனவே, பரத குலத்தோரில் தலைசிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி, ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. Purport:தன்னுணர்விற்கான உந்துதலையும் ஆத்ம ஞானத்தையும் அழிக்கக்கூடிய 'காமம் ' எனப்படும் மிகப்பெரிய பாவகரமான விரோதியை வெற்றி கொள்வதற்கு, ஒருவன் தனது புலன்களை ஆரம்பத்திலே...

பகவத் கீதை – 9.34

Uncategorized
மன்-மனா பவ மத்-பக்தோமத்-யாஜீ மாம் நமஸ்குருமாம் ஏவைஷ்யஸி யுக்த்வைவம்ஆத்மானம் மத்-பராயண: Synonyms: மத்-மனா: — எப்பொழுதும் என்னை சிந்தித்துக் கொண்டு; பவ — ஆவாயாக; மத் — எனது; பக்த: — பக்தன்; மத் — என்னை; யாஜீ — வழிபடுபவன்; மாம் — எனக்கு; நமஸ்குரு — வந்தனை செய்; மாம் — என்னிடம்; ஏவ — முழுமையாக; ஏஷ்யஸி — வருவாய்; யுக்தவா — ஆழ்ந்து ஈடுபட்டு; ஏவம் — இவ்வாறாக; ஆத்மானம் — உனது ஆத்மா; மத்-பராயண — எனக்குப் பக்தி செய்து. Translation:உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னைப் பற்றிச் சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, எனது பக்தனாகி, எனக்கு வந்தனை செய்து, என்னை வழிபடுவாயாக இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து, நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். Purport: களங்கமான இந்த ஜடவுலகின் பந்தத்திலிருந்த விடுபடுவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வே என்பது இப்பதத்தில் தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. எல்லாவித பக்தித் தொண்டும் ...

பகவத் கீதை – 9.22

Uncategorized
அனன்யாஷ் சிந்தயந்தோ மாம்யே ஜனா: பர்யுபாஸதேதேஷாம் நித்யாபி யுக்தானாம்யோக-க்ஷேமம் வஹாம்-யஹம் Synonyms: அனன்யா: — வேறு குறிக்கோள் இன்றி; சிந்தயந்த: — ஒருமுகப்படுத்தி; மாம் — என்னை; யே — எந்த; ஜனா: — ஜனங்கள்; பர்யுபாஸதே — முறையாக வழிபடுகின்றனரோ; தேஷாம் — அவர்களுக்கு; நித்ய — நித்தியமாக; அபியுக்தானாம் — பக்தியில் நிலைபெற்று; யோக — தேவைகள்; க்ஷேமம் — பாதுகாப்பு; வஹாமி — அளிக்கின்றேன்; அஹம் — நான். Translation:ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்துகொண்டு, களங்கமற்ற (அனன்ய) பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ, அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றைக் கொடுத்தும், அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். Purport: கிருஷ்ண உணர்வின்றி ஒரு நொடியும் வாழ இயலாதவன், கேட்டல், கூறுதல், நினைத்தல், பிரார்த்தனை செய்தல், வழிபடுதல், பகவானின் தாமைரத் திருவடிகளுக்குத் தொண்டு செய்த...

பகவத் கீதை – 4.11

Uncategorized
யே யதா மாம் ப்ரபத்யந்தேதாம்ஸ் ததைவ பஜாம்-யஹம்மம வர்த்மானுவர்தந்தேமனுஷ்யா: பார்த ஸர்வஷ: Synonyms:யே — எல்லாரும்; யதா — எவ்வாறு; மாம் — என்னிடம்; ப்ரபத்யந்தே — சரணடைகின்றனரோ; தான் — அவர்களிடம்; ததா — அவ்வாறே; ஏவ — நிச்சியமாக; பஜாமி — பலனளிக்கின்றேன்; அஹம் — நான்; மம — எனது; வர்த்ம — பாதை; அனுவர்தந்தே — பின்பற்றுகின்றனர்; மனுஷ்யா: — எல்லா மனிதர்களும்; பார்த — பிருதாவின் மகனே; ஸர்வஷ: — எல்லா விதத்திலும். Translation:என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல, நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கின்றேன். பிருதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். Purport:ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணரை அவரது பல்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் தேடிக் கொண்டுள்ளனர். பரம புருஷ பகவானான கிருஷ்ணர், அவரது உருவமற்ற பிரம்மஜோதியாகவும் அணுத் துகள்கள் உட்பட எல்லாவற்றிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் ஓரளவிற்கு உண...

பகவத் கீதை – 5.21

Uncategorized
பாஹ்ய-ஸ்பர்ஷேஷ்-வஸக்தாத்மாவிந்தத் யாத்மனி யத் ஸுகம்ஸ ப்ரஹ்ம-யோக-யுக்தாத்மாஸுகம் அக்ஷயம் அஷ் னுதே Synonyms: பாஹ்ய-ஸ்பர்ஷேஷு — புறப் புலனின்பத்தில்; அஸக்த-ஆத்மா — பற்றுதல் கொள்ளாதவன்; விந்ததி — இன்புறுகிறான்; ஆத்மனி — ஆத்மாவில்; யத் — எதுவோ; ஸுகம் — சுகத்தை; ஸ: — அவன்; ப்ரஹ்ம-யோக — பிரம்ம யோகத்தால்; யுக்த-ஆத்மா — தன்னிறைவு கொண்டு; ஸுகம் — சுகம்; அக்ஷயம் — அளவற்ற; அஷ்னுதே — அனுபவிக்கிறான். Translation:இத்தகு முக்திபெற்ற ஆத்மா ஜடப் புலனின்பங்களால் கவரப் படுவதில்லை, ஆனால் (ஸமாதி நிலையில்) எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதமாக, பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லை யற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். Purport: மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தரான யமுனாச்சாரியார் கூறுகிறார்: யத் அவதி மம சேத: க்ருஷ்ண-பாதாரவிந்தேநவ-நவ-ரஸ தாமன்-யுத்யதம் ரந்தும் ஆஸீத்தத் அவதி பத நாரீ...
error: ஹரே கிருஷ்ண !! Click What\\\\\\\'s app button below.
Question