Thursday, April 18

பிரம்ம சம்ஹிதை

இந்த பதிவை எளிதில் பகிர 👇🏻

பிரம்ம தேவரால் பாடப்பட்ட பாடல்


கீழே உள்ள பாடலை எளிதில் பாட இந்த ஆடியோவை “PLAY” செய்யவும்.

1
ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சக்சிதானந்த விக்ரஹ
அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம்

2
சிந்தாமணி-ப்ரகர-ஸதமஸு கல்பவ்ருக்ஷ
லக்ஷவ்ரதேஷு ஸுரபிர் அபிபாலயந்தம்
லக்ஷ்மி-ஸஹஸ்ர-சத-ஸம்ப்ரம-ஸேவ்யமானம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

3
வேணும் க்வணந்தம் அரவிந்த தளாயதாக்ஷம்
பரஹாவதம்ஸம் அஸிதாம்புத-ஸுந்தராங்கம்
கந்தர்ப-கோடி-கமனீய-விசேஷ-சோபம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

4
ஆலோல- சந்தரக-லஸத்-வனமால்ய-வம்சீ
ரத்னாங்கதம் ப்ரணய-கேலி-கலா-விலாஸம்
ச்யாமம் த்ரிபங்க-லலிதம் நியத-ப்ரகாசம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

5
அங்கானி யஸ்ய ஸகலேந்த்ரிய-வ்ருத்தி மந்தி
பஸ்யந்தி பாந்தி கலயந்தி சிரம் ஜகந்தி
ஆனந்த-சின்மய-ஸத்-உஜ்வல-விக்ரஹஸ்ய
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

6
அத்வைதம் அச்யுதம் அநாதிம் அனந்த ரூபம்
ஆத்யம் புராண-புருஷம் நவ-யெவனம் ச
வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம-பக்தெள
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

7
பந்தாஸ் து கோடி-சத-வத்ஸர-ஸம்ப்ரகம்யோ
வாயோர் அதாபி மனஸோ-முனிபுங்கவானாம்
ஸோ ‘பி அஸ்தி யத்-ப்ராப்த-ஸிம்னி அவிசிந்தய தத்வே
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

8
ஏகோ பி அஸெள ரசயிதும் ஜகத் அண்ட-கோடிம்
யஸ் சக்திர் அஸ்தி ஜகத் அண்ட சயா யத் அந்த
அண்டாந்தர ஸ்த பரமானு-சயாத்தர ஸ்தம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

9
யத் பாவ பாவித தியோ மனுஜாஸ் ததைவ
ஸம்ப்ராப்ய ரூப மஹிமாஸன யான பூஷா:
ஸுக்தைர் யம் ஏவ நிகம ப்ரதிதை ஸ்துவந்தி
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

10
ஆனந்த சின்மய ரஸ ப்ரதிபாவிதாபிஸ்
தாபிர் ய ஏவ நிஜ ரூபதயா கலாபி:
கோலோக ஏவ நிவஸதி அகிலாத்ம பூதோ
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

11
ப்ரேமாஞ்ஜன ச்சுரிதா பக்தி விலோசனேன
ஸந்தக ஸதைவ ஹ்ருதயேஷு விலோகயந்தி
யம் ச்யாமசுந்தரம் அசிந்தய குண ஸ்வருபம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

12
ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்தன்
நானாவதாரம் அகரோத் புவனேஷு கிந்து
க்ருஷ்ண: ஸ்வயம் ஸம்பவத் பரம: புமான் யோ
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

13
யஸ்ய ப்ராபா ப்ரபவேதா ஜகத் அண்ட கோடி
கோடீஸ்வ அசேஷ வஸுதாதி விபூதி பின்னம்
தத் ப்ரஹ்ம் நிஷ்கலம் அனந்தம் அசேஷபூதம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

14
மாயா ஹி யஸ்ய ஜகதண்ட சதானி ஸுதே
த்ரைகுண்ய-தத்-விஷய-வேத-விதாயமானா
ஸத்வாவலம்பி பர-ஸத்வம் விசுத்த-ஸத்வம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

15
ஆனந்த-சின்மய ரஸாத்மதயா-மன ; ஸு
ய; ப்ராணினா, ப்ரதிபலன் ஸ்மரதாம் உபேத்ய
லீலாயிதேன புவனானி ஜயதி அஜஸ்ரம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

16
கோலோக-நாம்னி நிஜ-தாம்னி தலே ச தஸ்ய
தேவி-மஹேச-ஹரி தாமஸு தேஷு தேஷு
தே தே ப்ரபாவ-நிசயா-விஹிதாச் ச யேன
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

17
ஸ்ருஷ்டி-ஸ்திதி-ப்ரளய-ஸாதன-சக்திர் ஏக
சாயேவ யஸ்ய புவனானி பிபர்தி துர்கா
இச்சானுரூபம் அபி யஸ்ய ச சேஷ்டதே ஸா
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

18
க்ஷீரம் யதா ததி விகார-விசேஷ-யோகாத்
சஞ்சாயதே ந ஹி தத; ப்ரதக் அஸ்தி ஹேதோ
ய; சம்புதாம் அபி ததா ஸமுபைதி கார்யாத்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

ஸ்லோகம்~-19
தீபார்சிர் ஏவ ஹி தசாந்தரம் அப்யுபேத்ய
தீபாயதே விவர்த ஹேது ஸமான தர்மா
யஸ் தாத்ருக் ஏவ ஹிச விஷ்ணுதயா விபாதி
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

20
ய; காரணார்ணவ-ஜலே பஜதி ஸ்ம யோக
நித்ராம் அனந்த-ஜகத்-அண்ட ஸ ரோம-கூப;
ஆதார-சக்திம் அவலம்ப்ய பராம் ஸ்வ-மூர்த்திம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

21
யஸ்யைக-நிஷ்வஸித-காலம் அதாவலம்ப்ய
ஜீவந்தி லோம-விலஜா ஜகத்-அண்ட-நாதா;
விஷ்ணுர் மஹான் ஸ இஹா யஸ்ய கால-விசேஷோ
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

22
பாஸ்வான் யதாச்ம-சக்லேஷு நிஜேஷு தேஜ;
ஸ்வியம் கியத் ப்ரகட்யத்யபி தத்வத் அதர
ப்ரம்ஹ்மாய ய ஏஷ ஜகத்-அண்ட-விதான கர்தா
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

23
யத்-பாத-பல்லவ-யுகம் விநிதாய கும்ப
த்வந்வே ப்ரணாம-ஸமயே ஸ கணாதிராஜ;
விக்நான் விஹந்தும் அலம் அஸ்ய ஜகத்-த்ரயஸ்ய
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

24
அக்னிர் மஹி ககனம் அம்பு மருத்திசாச் ச
காலஸ் ததாத்ம-மன்ஸுதி ஜகத்-த்ரயானி
யஸ்மாத் பவந்தி விபவந்தி விசாந்தி யம் ச
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

25
யஸ்-சக்ஷுர் ஏஷ ஸவிதா ஸகல-க்ரஹாணாம்
ராஜா ஸமஸ்த-ஸுர-மூர்த்திர் அசேஷ-தேஜா;
யஸ்யாஜ்ஞயா ப்ரமதி ஸம்ப்ருத-கால-சக்ரோ
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

26
தர்மோ’ த பாப-நிச்சயஸ் ஸ்ருதயஸ் தபாம்ஸி
ப்ரமாதி கீட பதகாவதயச் ச ஜீவா;
யத்-தத்த-மாத்ர-விபவ-ப்ரகட-ப்ரபாவா
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

27
யஸ் த்வ இந்த்ரகோபம் அதவேந்த்ரம் அஹோ ஸ்வ-கர்மா
பந்தானுரூப ஃபல பாஜனம் ஆதநோதி
கர்மாணி நிர்தஹதி கிந்து ச பக்தி- பாஜாம்
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

28
யம் க்ரோத-காம-ஸஹஜ-ப்ரணயாதி-பீதி
வாத்ஸல்ய-மோஹ-குரு-கெளரவ-சேவ்ய-பாவ்யை
ஸஞ்சிந்த்ய தஸ்ய-ஸத்ரூசீம் தனும் ஆபிர் ஏதே
கோவிந்தம் ஆதி –புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி

30
ஸ்ரிய; காந்தா; காந்தா; பரமபுருஷ; கல்பதரவோ
த்ருமா பூமிச் சிந்தாமணி-கன-மயி தோயம் அம்ருதம்
கதா கானம் நாட்யம் கமனம் அபி வம்சீ ப்ரியஸகீ
சித்-ஆனந்தம் ஜீயோதி பரம் அபிதத் ஆஸ்வாத்யம் அபி ச

31
ஸ யத்ர க்ஷுராப்தி-ஸ்ரவதி ஸுரபிப்யச் சஸு மஹான்
நிமேஷார்தாக்யோ வா வ்ரஜதி ந ஹி யத்ராபி ஸமய;
பஜே ச்வேதத்வீபம் தம் அஹம் இஹ கோலோகம் இதியம்
விதந்தஸ் தே சந்த; க்ஷதி-விரல-சாரா; கதிபயே


1

கோவிந்தன் எனப்படும் கிருஷ்ணர் முழுமுதற்கடவுள். அவரது சரீரம் நித்ய ஆனந்தமயமானது. அவர் ஆதியற்றவர். பலகாரணங்களுக்கும் அவரே காரணமானவர்.

35
error: ஹரே கிருஷ்ண !! Click What\\\\\\\'s app button below.
Question