Friday, July 12

கோவிந்தம் ஆதி புருஷம்

இந்த பதிவை எளிதில் பகிர 👇🏻

கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி
கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி
கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி

வேணும் க்வன்ந்தம் அரவிந்த-தலாயதாக்ஷம
ப்ரஹவதம் அஸிதாம்புத ஸுந்தராங்கம்
கந்தர்ப-கோடி-கமனீய-விசேஷ-சோபம்
கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி

கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி
கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி
கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி

அங்கானி யஸ்ய ஸகலேந்த்ரிய-வ்ருத்தி-மந்தி
பஷ்யாந்தி பாந்தி கலயந்தி சிரம் ஜகந்தி
ஆனந்த-சின்மய ஸத்-உஜ்வல-விக்ரஹஸ்ய

கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி
கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி
கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி

13

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ஹரே கிருஷ்ண !! Click What\\\\\\\'s app button below.
Question